Feestdagen voor 2019 geregeld?

De laatste feestdagen van 2018 staan voor de deur dus kijken we al uit naar die van 2019. In 2019 valt er 1 officiële feestdag in het weekend. Als er in uw onderneming dan niet wordt gewerkt, moet u een vervangingsdag vastleggen. Het recht op loon is dan weer vastgelegd door de wet. Een snelle (feestelijke) opfrissing van de principes.

Principe in de privé-sector

De feestdagenregeling in de privé-sector (voor werknemers met een arbeidsovereenkomst) bepaalt dat u geen werknemers mag tewerkstellen tijdens tien officiële of wettelijke feestdagen per jaar. Een feestdag die samenvalt met een zondag (zoals de nationale feestdag in 2019) of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, wordt vervangen door een gewone activiteitsdag binnen hetzelfde kalenderjaar.

Als een beslissing op sectoraal of op bedrijfsniveau uitblijft of als u de vervangingsdag niet conform de regels vaststelt, wordt de feestdag vervangen door de eerste activiteitsdag na de feestdag. De keuze van de vervangingsdag mag ook aan de werknemers worden overgelaten die de vervangingsdag dan vrij opnemen zoals een vakantiedag.

Uitzondering: recht op inhaalrust

Mag in uw sector op zondag worden gewerkt? Ja, dan mag ook op een feestdag worden gewerkt. Uw werknemers hebben dan recht op inhaalrust. Die inhaalrust duurt een volle dag (bij arbeid langer dan vier uren) of een halve dag (bij arbeid korter dan vier uren) of is gelijk aan de werkelijke duur van de prestatie (bij deeltijdse arbeid).

Loon voor feestdag of vervangingsdag

De werkgever betaalt de niet-gepresteerde feestdagen. Dit loon omvat het normale loon met de premies en de voordelen in natura die de werknemer zou ontvangen indien hij had gewerkt. Dit is voor :

werknemers met een vast loon: het overeengekomen loon,

bedienden met een commissieloon (bv. handelsvertegenwoordiger): het vaste loon en het daggemiddelde van het veranderlijk loon.

Toeslag of premies zijn niet verschuldigd tenzij een collectieve arbeidsovereenkomst op sector- of op bedrijfsniveau of het arbeidsreglement een premie voorziet.

Overuren die worden gepresteerd op de feestdag of de vervangingsdag geven wel recht op een salaristoeslag zoals voor het verrichten van prestaties op een zondag (d.i. 100%).

Het recht op loon voor de feestdag vervalt, wanneer de werknemer zonder rechtvaardiging afwezig is geweest op de gewone arbeidsdag die aan de feestdag voorafgaat of erop volgt.

Wettelijke verlofdagen werknemers

De tien wettelijke feestdagen vallen in 2019 op:
• dinsdag 1 januari 2019 (nieuwjaar)
• maandag 22 april 2019 (paasmaandag)
• woensdag 1 mei 2019 (feest van de arbeid)
• donderdag 30 mei 2019 (onze lieve heer hemelvaart)
• maandag 10 juni 2019 (pinkstermaandag)
• zondag 21 juli 2019 (nationale feestdag)
• donderdag 15 augustus 2019 (onze lieve vrouw hemelvaart)
• vrijdag 1 november 2019 (allerheiligen)
• maandag 11 november 2019 (wapenstilstand)
• woensdag 25 december 2019 (kerstmis)

Wettelijke verlofdagen ambtenaren

Ambtenaren kennen ook de volgende bijkomende feestdagen:
• donderdag 11 juli 2019 (feestdag Vlaamse Gemeenschap)
• vrijdag 27 september 2019 (feestdag Franse Gemeenschap)
• vrijdag 2 november 2019 (allerzielen)
• vrijdag 15 november 2019 (feestdag Duitstalige Gemeenschap en feest van de dynastie)
In sommige bedrijven worden die feestdagen ook gevierd.

Overige interessante data

• zondag 31 maart 2019 (zomeruur)
• zondag 27 oktober 2019 (winteruur)

Nieuws

Als btw-plichtige mag u de btw op goederen die u kocht om ze weer te verkopen, aftrekken. Als u dan later besluit om die goederen niet te verkopen, hetzij om ze zelf te houden dan wel om ze weg te schenken, dan moet u de afgetrokken btw, terugstorten. Er zijn echter uitzonderingen en één daarvan gaat over kleine handelsgeschenken.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019. Sindsdien kan u geen BVBA meer oprichten maar wel een BV. Sindsdien heeft u geen maatschappelijk kapitaal meer … maar wat dan wel?

Wie btw moet terugkrijgen van de fiscus moet wat geduld oefenen. Een btw-krediet wordt in principe slechts terugbetaald na 3 maanden. Om starters niet in financiële problemen te brengen, krijgen zij vanaf 1 januari 2020, de eerste 2 jaar van hun bestaan, hun krediet al na 1 maand uitbetaald.