Toondereffecten terugvragen? Deposito- en Consignatiekas int boete

Sinds 1 januari 2008 zijn effecten aan toonder verboden. Een houder van voormalige effecten aan toonder moet een boete betalen wanneer hij de gedeponeerde bedragen of effecten terugvraagt. De manier waarop de Deposito- en Consignatiekas die boete -die al loopt sinds 1 januari 2016- int, is onlangs vastgelegd.

Afschaffing van effecten aan toonder: een stand van zaken

De afschaffing van de effecten aan toonder is al een tijdje aan de gang. Sinds 1 januari 2008 mogen in ons land nog enkel effecten op naam of gedematerialiseerde effecten worden uitgegeven. Houders van effecten aan toonder waren verplicht om deze effecten ten laatste op 31 december 2013 om te zetten in effecten op naam (waarvan de eigenaars in het aandelenregister van de vennootschap zijn opgenomen) of in gedematerialiseerde effecten (ingeschreven op een effectenrekening bij een bank). Ook effecten aan toonder die op een effectenrekening zijn ingeschreven en effecten die in het buitenland zijn uitgegeven of die door buitenlands recht worden beheerst, mogen niet meer materieel worden geleverd.

Om te vermijden dat er toondereffecten blijven bestaan waarvan de rechthebbenden niet gekend zijn, is men overgegaan tot de gedwongen verkoop van effecten aan toonder.
Sinds 1 januari 2015 moest de emittent de niet-opgevraagde effecten die op een gereglementeerde markt werden toegelaten, verkopen op een gereglementeerde markt. De effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt werden toegelaten, en waarvan de rechthebbende zich niet op de dag van de verkoop had bekendgemaakt, moest de emittent vanaf diezelfde datum verplicht openbaar verkopen. Effecten die op 30 november 2015 geen koper vonden, bleven bij de emittent tot hun overdracht aan de Deposito- en Consignatiekas (tussen 1 en 31 december 2015).

De Deposito- en Consignatiekas startte op 1 februari 2016 met de teruggave van de gedeponeerde bedragen afkomstig van de (gedwongen) verkoop van toondereffecten en van de onverkochte toondereffecten.

Deposito- en Consignatiekas int boete

De Deposito- en Consignatiekas geeft echter slechts gevolg aan een verzoek tot teruggave als een eigenaar een bewijs kan voorleggen dat hij de rechthebbende is én hij een boete betaalt. Die boete bedraagt 10% van het bedrag of van de tegenwaarde van de effecten voor elk begonnen jaar. De boete loopt sinds 1 januari 2016. Op 1 januari 2026 worden de niet-aangeboden effecten aan toonder waardeloos.

De boete wordt voortaan berekend op de datum van ontvangst van de effecten door de Deposito- en Consignatiekas. Dit is dus de datum waarop de Deposito- en Consignatiekas de vraag ontvangt, en niet de datum waarop particulieren hun effecten bij een bank hebben neergelegd om er de teruggave van te vragen, want de bank moet die aanvraag nog naar de Depositokas sturen.
Om de gewone teruggaveprocedure te kunnen starten, moet de Depositokas in het bezit zijn van het attest dat de emittent of zijn gevolmachtigde aflevert (bewijs dat de effecten zijn geregulariseerd) en van de te regulariseren effecten.

Quid laattijdige betaling boete?

Als de boete niet wordt betaald vóór het einde van de maand die volgt op de maand waarin de berekening van de boete werd gecommuniceerd, dan beschouwt men de aanvraag tot teruggave van de gedeponeerde bedragen of effecten als onbestaande.

De houder van de toondereffecten moet dan een nieuwe aanvraag indienen en de boete wordt opnieuw berekend. De datum van de aanvraag is belangrijk voor die berekening. Die datum bepaalt enerzijds de aard van de teruggave (een inschrijving op naam indien de onverkochte effecten nog beschikbaar zijn, en anders een som geld), en anderzijds de berekening van de boete als het om een nieuw jaar gaat. De berekening van de boete zal dezelfde zijn in hetzelfde jaar.

Nieuws

De ‘milde toepassing’ van de 80%-grens, zoals de belastingadministratie die toepaste voor de premies van 2020, wordt verlengd voor de premies van 2021. De administratie kondigde dit aan in een circulaire van 10 juni 2021. Wat houdt die versoepeling precies in?

Midden 2020 pakte de regering uit met de consumptiecheque. De werkgever mocht zijn personeel een bonus geven, vrij van belastingen en sociale zekerheid, tot maximum 300 euro. Een jaar later komt er een heruitgave van deze bonus (nu heet die ‘coronapremie’), maar ook aan de consumptiecheque wordt noodgedwongen nog wat gesleuteld.

Voor een ondernemer is de revalorisatiecoëfficiënt van het kadastraal inkomen (kortweg KI) relevant in twee specifieke situaties: als hij als particulier een woning verhuurt aan een onderneming en als hij als bedrijfsleider een woning verhuurt aan zijn eigen onderneming.