Een pakket fiscale en sociale maatregelen in de programmawet

Elk jaar – rond de jaarwisseling – dient de federale regering een programmawet in bij de eindejaarsbegroting. Deze wet bevat bepalingen die nodig zijn om de begroting van het komende jaar te realiseren. Welke fiscale en sociale maatregelen mag u als ondernemer verwachten in 2023? Een beknopt overzicht.

Fiscale maatregelen

In de programmawet van 26 december 2022 springen de volgende fiscale maatregelen in het oog:

Een hervorming van het stelsel van auteursrechten

De afschaffing van de aftrek voor risicokapitaal (NIA)

Een beperking van de aftrek van de jaarlijkse taks op de kredietinstellingen, collectieve beleggingsinstellingen en verzekeringsondernemingen

Een tijdelijke aanpassing van de korf in de vennootschapsbelasting van 70 naar 40 procent

Een gewijzigde berekening van de forfaitaire buitenlandse belasting (FBB) op royalty’s

Een wettelijke verankering en verlenging van de tijdelijk verlaagde accijnzen op elektriciteit en gas voor ondernemingen en zelfstandigen.

Sociale maatregelen

Ook op vlak van tewerkstelling zijn sinds 1 januari 2023 enkele opvallende nieuwe maatregelen van kracht:

Een verlaging van de RSZ-werkgeversbijdragen in het eerste en tweede kwartaal van 2023 en uitstel van de RSZ-bijdragen in het derde en vierde kwartaal

De invoering van een sociale bijdrage, te betalen in geval van overmatig gebruik van opeenvolgende tijdelijke dagcontracten

De afschaffing van de terugbetaling van de outplacementvergoeding (in specifieke gevallen)

De invoering van een aanwervingspremie als u als werkgever langdurig zieke werknemers in dienst neemt 

Een hogere activeringsbijdrage voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Een ruimere toepassing van de regeling van flexi-jobs, bijvoorbeeld in de sportsector, podiumkunsten, bioscopen en (voor ondersteunende functies) in de gezondheidszorg.

De komende maanden gaan we dieper in op enkele van deze nieuwe maatregelen.


Nieuws

Als een werknemer kosten maken in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werkgever die kosten in principe terugbetalen. Dergelijke betalingen zijn 'kosten eigen aan de werkgever'. Ze zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en zijn gewoon aftrekbaar in hoofde van de werkgever. In principe moet de werknemer de echtheid en het bedrag van de uitgave bewijzen, maar er bestaan uitzonderingen, zoals voor verblijfskosten.

Als bedrijfsleider in een vennootschap mag u wettelijk zelf uw loon bepalen. Vanuit fiscaal oogpunt moet u echter rekening houden met enkele belangrijke aandachtspunten, zodat u niet buiten de lijnen kleurt. Hoe stelt u een ideaal loonpakket samen, inclusief alternatieve vormen van beloning?

Begin maart 2023 stelde minister van FinanciŽn Vincent Van Peteghem zijn langverwachte fiscale hervormingsnota voor. Concreet gaat het om 25 maatregelen Ė gespreid over 600 paginaís wetteksten Ė die 6 miljard euro aan belastingen moeten doen verschuiven. Welke maatregelen kunnen een impact hebben op uw onderneming?