Personeel ontslaan? Zo pakt u het correct aan

Aan een ontslag zijn heel wat regels en procedures verbonden. Dit artikel lijst op waaraan u zich als correcte werkgever moet houden.

Belgische kmo’s gaan vandaag door zwaar weer. En hoewel u het als zaakvoerder wellicht niemand toewenst, is een ontslag vaak de enige uitweg. Een correcte motivatie is trouwens juridisch verplicht.

Motiveer het ontslag

Elke medewerker heeft sinds 1 april 2014 het recht om de onslagredenen schriftelijk op te vragen. Leg daarom steevast een ontslagdossier aan waarin u schriftelijke verwittingen opneemt, notities van evaluaties en dergelijke. Op die manier bent u ‘gewapend’ om het ontslag te motiveren.

In de volgende gevallen is een motivatie niet verplicht:

de medewerker is minder dan zes maanden in dienst

uitzendkrachten en jobstudenten

collectief ontslag, ontslag om economische reden of ontslag om dringende reden.

De opzeggingstermijn

Als werkgever gaat u tot ontslag over door betekening van een opzeggingstermijn. De arbeidsovereenkomst loopt vanaf die datum nog verder tot de vastgestelde (wettelijke) termijn. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk te beëindigen met betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding.

De opzegging gebeurt doorgaans per aangetekende brief. Hierin vermeldt u de opzeggingstermijn en de startdatum – de eerstvolgende maandag na de betekening van de opzegging. De betekening vindt plaats op de derde werkdag na de aangetekende na het versturen van de aangetekende verzending.

Noodzakelijke ontslagdocumenten

De volgende documenten moet u voorzien voor de ontslagen medewerker:

werkloosheidsbewijs (C4)

fiscale fiche 281.10

individuele rekening van het lopende jaar

afrekening van de laatste betalingen

vakantieattest, als het gaat over een bediende

attest van tewerkstelling dat begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst aangeeft en de aard van de verrichte arbeid.

Correcte uitbetaling bij ontslag

De laatste stap bij ontslag is het uitbetalen van diverse vergoedingen. De ontslagen medewerker heeft bijvoorbeeld recht op vakantiegeld en mogelijk ook een eindejaarspremie. Als er sprake is van een opzeggingsvergoeding betaalt u ook deze uit.

Wanneer aan al deze voorwaarden voldaan is, kunt u in eer en geweten afscheid nemen van uw medewerker.

Vraag het aan uw accountant

Vragen over de ontslagprocedure? Ga te rade bij uw accountant.

Nieuws

Is uw accountant druk doende met de jaarafsluiting, maar kunt u zich daar weinig bij voorstellen? Dit artikel legt in niet-technische bewoordingen uit wat het afsluitproces inhoudt, wat de overheid precies van u en uw accountant verwacht, en wat u als ondernemer kunt doen om uw accountant te helpen.

Investeert u in software, dan stelt u (terecht) hoge eisen aan performantie, gebruiksvriendelijkheid en veelzijdigheid. Maar staat u voor de aanschaf ook wel eens stil bij de veiligheid van uw data?

In het najaar bereikte de federale regering een akkoord over de begroting voor 2024. In dit akkoord staat onder meer de maatregel vermeld dat vanaf 1 januari 2024 flexi-jobs worden uitgebreid naar twaalf nieuwe sectoren.