Belastingvermindering voor rechtsbijstandsverzekering

Vanaf 1 september 2019 kan u voor de rechtsbijstandsverzekering een belastingvermindering krijgen. Met deze zoveelste belastingvermindering hoopt de vorige regering dat ze de drempel naar de rechtbank verlaagt.

De belastingvermindering

Wie premies betaalt voor een rechtsbijstandsverzekering kan vanaf 1 september 2019 genieten van een belastingvermindering van 40% van het bedrag van de premie. Er is een maximumgrens: de premie komt maar in aanmerking tot 195 EUR. Als u dat bedrag aanpast aan de indexatie voor aanslagjaar 2020, dan gaat het om een belastingvermindering van 40% op maximaal 310 EUR.

Welke rechtsbijstandsverzekeringen ?

Het moet om een échte rechtsbijstandsverzekering gaan (zoals omschreven in de wet van 2014 betreffende de verzekeringen). De verzekeringsmaatschappij moet in de EER gevestigd zijn (opletten dus met verzekeringen uit de UK) en de overeenkomst werd individueel afgesloten.

Ten slotte moet de verzekeringsmaatschappij u een attest afleveren dat bevestigt dat alle wettelijke voorwaarden werden nageleefd.

Voorwaarden

De verzekering zelf moet aan ganse batterij technische voorwaarden voldoen. We staan stil bij enkele bijzondere voorwaarden:

Als u de verzekering neemt voor u zelf of de persoon waarmee u gehuwd bent of wettelijk mee samenwoont, dan moet u uw gewone verblijfplaats in België hebben. U mag de verzekering ook afsluiten voor personen die bij u inwonen. De verzekering heeft betrekking op uw privéleven. Sommige beroepsmatige geschillen kunnen ook gedekt worden (bv. arbeidsrechtelijke geschillen) maar de premies zijn niet als beroepskosten aftrekbaar.

De verzekering mag enkel gelden voor geschillen die voor een Belgische rechter behandeld kunnen worden. Ook geschillen in één van onze buurlanden (Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk) komen in aanmerking maar niet alle geschillen. Bijvoorbeeld geschillen inzake erfrecht, familierecht, fiscaal recht enz. in die buurlanden, mogen niet gedekt zijn door de polis.

De verzekeringsmaatschappij mag voor bepaalde geschillen een wachttijd opleggen maar er zijn maxima (bv. niet meer dan 5 jaar voor bouwgeschillen, niet meer dan 1 jaar voor fiscaal recht). Ze mag ook bepaalde geschillen uitsluiten (bv. dat u naar het Grondwettelijk Hof zou trekken) of maxima voorzien voor haar tussenkomst (maar daar voorziet de wetgever wel in een ondergrens).

De polis dekt minstens de volgende kosten:

de kosten en erelonen van advocaten (tot een bepaald maximum)

de kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarders;

de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten laste van de verzekerde;

de kosten en erelonen van experts;

de kosten van de tenuitvoerlegging.

Vanaf 1 september 2019

De belastingvermindering wordt verleend voor premies betaald vanaf 1 september 2019. Ook “oude” rechtsbijstandsverzekeringen komen er voor in aanmerking maar dan moet de overeenkomst wel aan alle voorwaarden voldoen. Dus eventueel moet het verzekeringscontract daar nog aangepast worden.

Nieuws

Op 12 oktober 2021 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) een advies over de alarmbelprocedure onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De toepassing van de alarmbelprocedure hangt in grote mate af van de waarderingsregels die het bestuursorgaan hanteert. Bestuurders die de regels correct toepassen, vermijden de bijzondere aansprakelijkheid die zij kunnen oplopen.

Zoals inkomsten na de stopzetting van uw activiteit nog belastbaar kunnen zijn tot lang nadat u gestopt bent, zo kunnen ook kosten na de stopzetting nog aftrekbaar zijn. Het Hof van Beroep van Gent mocht zich in een bepaalde casus uitspreken over tal van kosten en uitgaven die nog na de stopzetting werden gedragen. Een bijzonder interessante casus!

Werknemers die een bedrijfswagen ter beschikking krijgen van hun werkgever, worden belast op een voordeel van alle aard. Dat voordeel is gebaseerd op de cataloguswaarde van het voertuig. Als de werkgever daar ook nog een tankkaart bij geeft, dan heeft dat geen impact op dat voordeel. Maar hoe zit het als de werknemer elektriciteit “tankt” op kosten van de werkgever?