Belastingvermindering voor rechtsbijstandsverzekering

Vanaf 1 september 2019 kan u voor de rechtsbijstandsverzekering een belastingvermindering krijgen. Met deze zoveelste belastingvermindering hoopt de vorige regering dat ze de drempel naar de rechtbank verlaagt.

De belastingvermindering

Wie premies betaalt voor een rechtsbijstandsverzekering kan vanaf 1 september 2019 genieten van een belastingvermindering van 40% van het bedrag van de premie. Er is een maximumgrens: de premie komt maar in aanmerking tot 195 EUR. Als u dat bedrag aanpast aan de indexatie voor aanslagjaar 2020, dan gaat het om een belastingvermindering van 40% op maximaal 310 EUR.

Welke rechtsbijstandsverzekeringen ?

Het moet om een échte rechtsbijstandsverzekering gaan (zoals omschreven in de wet van 2014 betreffende de verzekeringen). De verzekeringsmaatschappij moet in de EER gevestigd zijn (opletten dus met verzekeringen uit de UK) en de overeenkomst werd individueel afgesloten.

Ten slotte moet de verzekeringsmaatschappij u een attest afleveren dat bevestigt dat alle wettelijke voorwaarden werden nageleefd.

Voorwaarden

De verzekering zelf moet aan ganse batterij technische voorwaarden voldoen. We staan stil bij enkele bijzondere voorwaarden:

Als u de verzekering neemt voor u zelf of de persoon waarmee u gehuwd bent of wettelijk mee samenwoont, dan moet u uw gewone verblijfplaats in België hebben. U mag de verzekering ook afsluiten voor personen die bij u inwonen. De verzekering heeft betrekking op uw privéleven. Sommige beroepsmatige geschillen kunnen ook gedekt worden (bv. arbeidsrechtelijke geschillen) maar de premies zijn niet als beroepskosten aftrekbaar.

De verzekering mag enkel gelden voor geschillen die voor een Belgische rechter behandeld kunnen worden. Ook geschillen in één van onze buurlanden (Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk) komen in aanmerking maar niet alle geschillen. Bijvoorbeeld geschillen inzake erfrecht, familierecht, fiscaal recht enz. in die buurlanden, mogen niet gedekt zijn door de polis.

De verzekeringsmaatschappij mag voor bepaalde geschillen een wachttijd opleggen maar er zijn maxima (bv. niet meer dan 5 jaar voor bouwgeschillen, niet meer dan 1 jaar voor fiscaal recht). Ze mag ook bepaalde geschillen uitsluiten (bv. dat u naar het Grondwettelijk Hof zou trekken) of maxima voorzien voor haar tussenkomst (maar daar voorziet de wetgever wel in een ondergrens).

De polis dekt minstens de volgende kosten:

de kosten en erelonen van advocaten (tot een bepaald maximum)

de kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarders;

de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten laste van de verzekerde;

de kosten en erelonen van experts;

de kosten van de tenuitvoerlegging.

Vanaf 1 september 2019

De belastingvermindering wordt verleend voor premies betaald vanaf 1 september 2019. Ook “oude” rechtsbijstandsverzekeringen komen er voor in aanmerking maar dan moet de overeenkomst wel aan alle voorwaarden voldoen. Dus eventueel moet het verzekeringscontract daar nog aangepast worden.

Nieuws

Kort na de aanvang van de coronacrisis in maart 2020 werden door de verschillende overheden in sneltempo steunmaatregelen uitgevaardigd die de ondernemingen in lockdown moesten helpen overleven. Om te vermijden dat de financiŽle steun van gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten deels in de federale schatkist zouden belanden, is die steun belastingvrij. Die belastingvrijstelling werd een tijdje geleden verlengd tot 31 december 2021.

Bij wie ligt de bewijslast voor overuren? Als de werkgever geen registratietool heeft waarmee op een betrouwbare manier de dagelijkse werktijd wordt geregistreerd, dan moet de werkgever volgens het Brusselse Arbeidshof aantonen dat de werknemer niet de uren heeft gemaakt die hij beweert.

Traditioneel wordt kort voor 1 juli bekendgemaakt hoe hoog de kilometervergoeding zal zijn voor de federale ambtenaren voor verplaatsingen met hun eigen voertuig. Maar het is ook nieuws voor accountants en belastingadviseurs omdat het bedrag van die vergoeding eveneens fiscale relevantie heeft.