Kent u de Gedragscode kmo-financiering?

Bij het overnemen, het starten of het uitbreiden van een zaak is kredietverlening cruciaal. De Gedragscode kmo-financiering van de interprofessionele organisaties Unizo, UCM, NSZ en Febelfin helpt én informeert kmo’s die een krediet willen aangaan. Sinds vorig jaar is een nieuwe code van toepassing die de Gedragscode uit 2014 aanpast. Na de actualisering van de financieringswet volgde immers logischerwijze een evaluatie en een update van de Gedragscode. De nieuwe Gedragscode heeft bindende kracht sinds 6 september 2018.

Betere toegang tot financiering dankzij duidelijke precontractuele informatie

Kredietgevers en kredietbemiddelaars zijn wettelijk verplicht om op het moment van een kredietaanvraag informatie te verstrekken zodat de toegang tot financiering voor ondernemingen verbetert. Hoe zij dit moeten doen, wordt bepaald in de Gedragscode.
Unizo, UCM en Febelfin ondertekenden op 16 januari 2014 de eerste versie van de Gedragscode in uitvoering van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (financieringswet kmo's). Die wet van 2013 voorzag in een tweejaarlijkse evaluatie. Het gevolg daarvan was dat de financieringswet van 2013 aangepast werd door de wet van 21 december 2017. Die wet is van toepassing op alle kredietovereenkomsten die sinds 8 januari 2018 zijn/worden gesloten.
Ook de Gedragscode werd bijgewerkt. Naast Febelfin, UCM en Unizo heeft ook NSZ de nieuwe Gedragscode ondertekend.

Enkel van toepassing op kmo's

De financieringswet richt zich tot kmo's. Dit zijn volgens het Wetboek van Vennootschappen bedrijven met rechtspersoonlijkheid die op datum van afsluiten van hun laatste balans niet meer dan een van de volgende grenzen overschrijden:

aantal werknemers, jaargemiddelde: 50;

jaaromzet exclusief btw: 9 miljoen euro;

balanstotaal: 4,5 miljoen euro.

Stel dat een krediet wordt toegekend aan meerdere kredietnemers, dan valt de kredietovereenkomst in zijn geheel niet onder de toepassing van de wet van zodra één van de kredietnemers niet voldoet aan de criteria (lees geen kmo is).

Belangrijke weetjes 

Kredietgevers of kredietbemiddelaars moeten de belangrijkste kenmerken van elk krediet schriftelijk toelichten, en daarbij de specifieke gevolgen van het krediet voor de onderneming vermelden. Ze zijn ook verplicht om aan de ondernemer die dit vraagt, een kosteloos exemplaar van de ontwerpovereenkomst met een summier informatiedocument te bezorgen. De Gedragscode preciseert uit welke gegevens die schriftelijke toelichting en het summier informatiedocument moet bestaan.

Nieuw is de plafonnering van de wederbeleggingsvergoeding (een vergoeding voor het verlies dat de kredietgever lijdt door de vervroegde terugbetaling van het krediet). De vergoeding verschuldigd bij een vervroegde terugbetaling bedraagt nu:

voor kredieten tot 2 miljoen euro: maximum 6 maanden contractuele interest op het vervroegd terugbetaald kapitaal;

voor kredieten van meer dan 2 miljoen euro: maximum het resultaat van de berekeningswijze die voorzien is in de Gedragscode.

De grens is dus opgetrokken van 1 miljoen euro tot 2 miljoen euro.

Ondernemers die een krediet aanvragen, krijgen van hun kredietgever een overzicht met de belangrijkste overheidsgaranties en begeleidings- en steunmaatregelen (www.financieringvanondernemingen.be) (nieuw). De overheidswaarborgen worden indien nodig toegelicht.

Ondernemers ontvangen via de weblink (www.financieringvanondernemingen.be) ook informatie over de belangrijkste kenmerken van de zekerheden of waarborgen die de kredietgever (financiële instelling) kan vragen en over de impact ervan op de kredietaanvraag (nieuw).
Kredietgevers of kredietbemiddelaars die weigeren een zekerheid of waarborg vrij te geven, moeten de onderneming daarvan schriftelijk op de hoogte brengen (nieuw). De Gedragscode bevat een niet-exhaustieve lijst met mogelijke redenen tot weigering. Op vraag van de ondernemer, moet de kredietgever of de kredietbemiddelaar mondeling of schriftelijk zijn redenen uitleggen. Op die manier kan de ondernemer zijn kredietdossier eventueel aanpassen of aankloppen bij een andere kredietgever.

Micro-kredieten worden niet geviseerd

Om het afsluiten van kredieten te vergemakkelijken, zijn de bovengenoemde verplichtingen niet van toepassing op kredieten van minder dan 25.000 euro, voor zover die geen clausule bevatten die een wederbeleggingsvergoeding vaststelt en niet het voorwerp uitmaken van zekerheden of waarborgen.

Meer info zie:  https://www.febelfin.be/sites/default/files/gedragscode.pdf

Nieuws

Nadat het Grondwettelijk Hof de regeling voor 'het belastingvrij bijklussen' eind 2020 vernietigde, werd een nieuw en specifieke belastingregeling ingevoerd voor de diensten (en dus niet voor de verkoop van goederen) die een particulier aan een andere particulier levert door tussenkomst van een erkend elektronisch platform. De administratie heeft in de loop van mei daar in circulaire 2021/C/44 wat toelichting bij gegeven.

Als u materiaal aanbiedt aan uw medewerkers om te kunnen werken, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel beschouwt de fiscus het als kosten eigen aan de werkgever (en dan is het niet belastbaar voor de werknemer), ofwel als voordeel van alle aard (en dan is het uiteraard wel belastbaar). Pc’s en smartphones vallen onder die laatste categorie. Maar wat met de accessoires ervan?

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.