Dienst Voorafbetalingen anno 2019

Voorafbetalingen doen en rechtzetten kan nu ook via het elektronisch platform van de FOD Financiën MyMinfin. Sinds begin dit jaar stelt de administratie hiervoor een specifieke module op haar elektronisch platform ter beschikking. Vanaf 1 maart 2019 zal elke belastingplichtige via MyMinfin ook een overzicht van gedane voorafbetalingen kunnen opvragen.

Voor natuurlijke personen, zelfstandigen en vennootschappen

Het stelsel van de voorafbetalingen verschilt naargelang de aard van de belastingplichtige.

Natuurlijke personen die genoeg voorafbetalingen doen, krijgen een bonificatie. Dit is een korting (vermindering) op te betalen belasting.

Zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten die geen of niet tijdig voorafbetalingen doen, riskeren een belastingvermeerdering. Beginnende zelfstandigen die zich in 2016, 2017 of 2018 voor de eerste keer als zelfstandige in hoofdberoep hebben gevestigd, zijn geen vermeerdering verschuldigd voor het aanslagjaar 2019. Zij kunnen wel een bonificatie krijgen als ze voorafbetalingen doen.

Om een belastingvermeerdering te vermijden moeten ook vennootschappen voorafbetalingen doen. Ze hebben nooit recht op een bonificatie als ze te veel vooraf betaald hebben.

Voorafbetalingen moeten binnen vastgestelde termijnen worden uitgevoerd en kunnen uitsluitend worden gestort of overgeschreven op de financiële rekening van het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen.

Gestructureerde mededeling

Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) wijzigt de gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en de zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer gebruikten voor de identificatie van hun voorafbetalingen. Voor ondernemingen verandert er niets aan de gestructureerde mededeling.

Die gestructureerde mededeling is gebaseerd op het rijksregisternummer, op het bis-registratienummer toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) of op het ondernemingsnummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
Via deze gestructureerde mededeling wordt een belastingplichtige bij het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen "geïdentificeerd".

Sinds 1 januari 2019 stelt de administratie een specifieke module op haar elektronisch platform MyMinfin ter beschikking zodat belastingplichtigen de bij elke betaling van voorafbetalingen verplicht te gebruiken gestructureerde mededeling bekomen, ongeacht of zij gebeurt bij storting of overschrijving.
Belastingplichtigen zonder rijksregisternummer, RSZ-registratienummer of ondernemingsnummer of die niet in staat zijn om de gestructureerde mededeling te bekomen via de specifieke module, contacteren het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen om het nummer van de gestructureerde mededeling te verkrijgen.

Rechtzettingen en terugbetalingen

Voor zover voorafbetalingen nog niet zijn verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting of niet zijn overgedragen aan de meewerkende echtgenoot, kan het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen:

materiële vergissingen gemaakt door derden rechtzetten, in voorkomend geval door terugbetaling;

gestorte of overgeschreven bedragen terugbetalen, overschrijven naar een financiële rekening van de administratie van de FOD Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen om aan te rekenen op fiscale of niet-fiscale schulden; of overdragen naar het volgende belastbare tijdperk.

Die rechtzettingen en terugbetalingen doet het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen uiterlijk op de laatste dag van de derde maand die volgt op het belastbare tijdperk.
Vanaf 1 maart 2019 moeten de verzoeken tot rechtzetting, terugbetaling, overschrijving of overdracht van voorafbetalingen worden ingediend via het elektronisch platform MyMinfin. Wie geen toegang heeft tot MyMinfin, dient zijn verzoek in bij het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen.

Overzicht op MyMinfin

Nog nieuw vanaf 1 maart 2019 is dat de belastingadministratie via het elektronisch platform MyMinfin aan belastingplichtigen een overzicht zal bezorgen van de voor zijn rekening gedane voorafbetalingen voor het lopende belastbaar tijdperk, alsook voor de drie recentst verstreken tijdperken. Het overzicht is informatief en verleent de belastingplichtige geen enkel recht.

Wanneer het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen de oorspronkelijke bestemming van de voorafbetalingen heeft gewijzigd, zijn de aanvankelijk uitgevoerde stortingen of overschrijvingen, in zover zij van bestemming zijn veranderd, van rechtswege nietig en worden de eraan verbonden voordelen opgeheven.

Nieuw rekeningnummer

De voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren worden gestort op het nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek.

Nieuws

Bedrijven die hun werknemers meer opleidingsuren toekennen dan reglementair is vereist, genieten sinds 1 januari 2021 van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Als de werknemer gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen minstens 10 dagen opleiding volgt op kosten van de werkgever, dan moet de werkgever een bedrag gelijk aan 11,75% van de bezoldiging van de betrokken werknemer niet doorstorten aan de Schatkist.

Sinds 2014 moeten banken aan het Centraal Aanspreekpunt of “CAP” laten weten wie er allemaal een rekening heeft bij Belgische banken. Dat laat de fiscus toe om, bij een onderzoek, met slechts één vraag aan het CAP, kennis te krijgen van de rekeningen van een belastingplichtige. Het saldo moest niet gecommuniceerd worden. Maar dat is veranderd op 1 januari 2021.

De mogelijkheid om een jaarrekening te corrigeren heeft eigenlijk pas een wettelijk kader gekregen in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De CBN heeft midden 2020 haar oude advies (van 2014) aan dat nieuwe wettelijke kader aangepast. De correctie of aanpassing van een goedgekeurde jaarrekening kan op twee verschillende manieren plaatsvinden.