De vennootschapsbijdrage in extenso

Ook vennootschappen moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. En betalen jaarlijks een forfaitaire bijdrage. Die vennootschapsbijdrage stijgt dit jaar niet. De bijdrage moet in principe voor 1 juli op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds staan. Voor sommige vennootschappen bestaat er een specifieke regeling.

Voor wie?

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een forfaitair bedrag en dient om het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren.
Elke vennootschap naar Belgisch recht die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting moet jaarlijks de vennootschapsbijdrage betalen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), ook de éénpersoons-BVBA;

de naamloze vennootschap (NV)

de coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid (CVOHA)

de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)

de vennootschap onder firma (V.O.F.)

de gewone commanditaire vennootschap (GCV)

de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA)

de landbouwvennootschap (LV)

Ook burgerlijke vennootschappen (zoals advocatenvennootschappen en patrimoniumvennootschappen) die voor een handelsvorm kozen, zijn bijdrageplichtig.

Voor wie niet?

Zijn geen vennootschapsbijdrage verschuldigd:

de landbouwvennootschap en vennootschap met sociaal oogmerk (BVBA SO, NV SO, ...) die bewijzen dat zij niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting

het Economisch Samenwerkingsverband (ESV) en het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)

de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en de feitelijke vereniging

To do

Elke Belgische vennootschap moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze. Vanaf haar oprichtingsdatum heeft ze hiervoor 3 maanden de tijd, ook al is ze nog niet actief. De oprichtingsdatum is de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, lees de datum waarop haar statuten (oprichtingsakte) bij de rechtbank van koophandel (de ondernemingsrechtbank vanaf 1 november 2018...) worden neergelegd.

Als de vennootschap zich niet tijdig aansluit, volgt een ingebrekestelling met een extra aansluittermijn van 30 dagen vanaf de datum van de aangetekende brief. Na verloop van die extra termijn wordt de vennootschap ambtshalve aangesloten bij de Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

To do plus

Naast de verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, betaalt de vennootschap ook jaarlijks een vennootschapsbijdrage.
De basisbijdrage bedraagt 347,50 euro als uw vennootschap in het voorlaatste afgesloten boekjaar (dus in 2016) een balanstotaal had dat kleiner of gelijk was dan 681.341,33 euro.
De verhoogde bijdrage bedraagt 868,00 euro als uw vennootschap in het voorlaatste afgesloten boekjaar (dus in 2016) een balanstotaal had van meer dan 681.341,33 euro.

Pas opgerichte vennootschappen hebben nog geen voorlaatste afgesloten boekjaar om de bijdrage op te baseren. Zij betalen de laagste bijdrage (basisbijdrage).
De Nationale Bank geeft de nodige gegevens door aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de sociale verzekeringsfondsen.

Bestaande vennootschappen en vennootschappen die hun rechtspersoonlijkheid verkrijgen in januari, februari of maart van het bijdragejaar, betalen hun bijdrage vóór 1 juli van dat bijdragejaar aan het sociaal verzekeringsfonds.
Vennootschappen die opgericht worden vanaf 1 april betalen de vennootschapsbijdrage uiterlijk op de laatste dag van de 3e maand die volgt op de maand van oprichting.

Het sociale verzekeringsfonds stuurt de vennootschap een betalingsbericht. Maar ook zonder dit bericht moet de vennootschap de bijdrage betalen. Een laattijdige betaling leidt tot een verhoging van 1% van het bijdragebedrag per maand vertraging. Zaakvoerders, bestuurders of werkende vennoten zijn trouwens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de bijdragen, verhogingen en kosten!

Vrijstellingen

Een vrijstelling van de bijdragebetaling bestaat er voor:

beginnende personenvennootschappen gedurende de eerste 3 jaar

vennootschappen die failliet verklaard werden

vennootschappen onder gerechtelijk akkoord

vennootschappen in vereffening

vennootschappen die bewijzen dat ze gedurende dat volledige kalenderjaar geen enkele handels- of burgerlijke activiteit hebben uitgeoefend

Vrijstelling van bijdragebetaling betekent niet dat al betaalde bijdragen worden terugbetaald.

Tot slot. Na 5 jaar verjaart de vordering tot terugbetaling. Eventuele onverschuldigde bijdragen kunnen dan niet meer teruggevraagd worden.

Nieuws

De ‘milde toepassing’ van de 80%-grens, zoals de belastingadministratie die toepaste voor de premies van 2020, wordt verlengd voor de premies van 2021. De administratie kondigde dit aan in een circulaire van 10 juni 2021. Wat houdt die versoepeling precies in?

Midden 2020 pakte de regering uit met de consumptiecheque. De werkgever mocht zijn personeel een bonus geven, vrij van belastingen en sociale zekerheid, tot maximum 300 euro. Een jaar later komt er een heruitgave van deze bonus (nu heet die ‘coronapremie’), maar ook aan de consumptiecheque wordt noodgedwongen nog wat gesleuteld.

Voor een ondernemer is de revalorisatiecoëfficiënt van het kadastraal inkomen (kortweg KI) relevant in twee specifieke situaties: als hij als particulier een woning verhuurt aan een onderneming en als hij als bedrijfsleider een woning verhuurt aan zijn eigen onderneming.