Activiteiten verplaatsen heeft gevolgen voor strategische transformatiesteun

Bent u een Vlaamse kmo of grote onderneming? Realiseert u omvangrijke beroepsinvesteringen of opleidingsinspanningen in het Vlaams Gewest? Dan is er voor u de strategische transformatiesteun (STS) van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Het verplaatsen van de activiteiten heeft sinds 1 januari 2018 wel gevolgen voor de steun aan grote ondernemingen.

Financiële maatregel voor investeringen en opleidingen

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid betaalt strategische transformatiesteun (STS) aan kmo's en grote ondernemingen met een exploitatiezetel in Vlaanderen die in het kader van een strategisch transformatieproject omvangrijke beroepsinvesteringen of opleidingsinspanningen realiseren in het Vlaamse Gewest. Die investeringen en/of opleidingen moeten leiden tot een nieuw product/dienst/proces.

Zowel individuele ondernemingen als groepen van minstens 3 samenwerkende ondernemingen kunnen een subsidiedossier indienen.
De grootte van de onderneming bepaalt de minimum investerings- en opleidingsdrempels. Ze bedragen minstens 1 miljoen euro voor investeringen en 100.000 euro voor opleidingen.

De steun wordt opgesplitst in een basissteun voor het transformatieproject en een bonussteun voor de creatie van extra werkgelegenheid.
De basissteun bedraagt 20% voor opleidingen en 8% voor investeringen, met een maximum van 1 miljoen euro per aanvragende onderneming.
De bonussteun bedraagt maximaal 25% van de basissteun. Dus maximum 5% extra steun voor opleidingen en maximum 2% extra steun voor investeringen.

Vlaanderen of specifieke regio's

Voor opleidingssteun komen zowel kmo's als grote ondernemingen uit het Vlaamse Gewest in aanmerking.

Voor investeringssteun komen kmo's in het Vlaamse Gewest in aanmerking, en grote ondernemingen op voorwaarde dat ze gevestigd zijn in regionale steunzones. Het overzicht van de gemeenten in regionale steunzones vindt u op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Die grote ondernemingen mogen voortaan gedurende 2 jaar vóór de steunaanvraag tot 2 jaar na de beëindiging van de investeringen geen verplaatsing van activiteiten meer uitvoeren.

Wat verstaan onder 'verplaatsing'?
Verplaatsing is “overbrenging van dezelfde of een vergelijkbare activiteit (of een deel daarvan) van een vestiging in een overeenkomstsluitende partij bij de EER-overeenkomst (initiële vestiging) naar de vestiging in een andere overeenkomstsluitende partij bij de EER-overeenkomst waar de gesteunde investering plaatsvindt (gesteunde vestiging).
Van een overbrenging is sprake indien het product of de dienst in de initiële en in de gesteunde vestiging ten minste ten dele voor dezelfde doeleinden dient en aan de vragen of behoeften van hetzelfde type afnemers voldoet en voor dezelfde of een vergelijkbare activiteit in een van de initiële vestigingen van de begunstigde in de EER banen verloren gaan".

Digitale procedure

Alle ondernemingen met een geldige NACE code kunnen steun aanvragen als zij voldoende investeren en/of opleidingen voorzien.
Sinds 18 januari 2018 kunnen aanvragen alleen digitaal worden ingediend.
Wanneer? In de maand die voorafgaat aan de maand waarin de transformatie-investeringen en/of de transformatieopleidingen werkelijk starten. De vroegst mogelijke startdatum van het project is immers de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen bevestigt de ontvangst en de registratie van de aanvraag, en deelt de vroegst mogelijke startdatum van het project mee. Daarna controleert het Agentschap de ontvankelijkheid van de aanvraag:

is de aanvraag volledig

is het effectief een strategisch transformatieproject (transformatieplan meesturen)

is de onderneming financieel gezond

De Commissie Strategische Steun van het Agentschap zal uiteindelijk gemotiveerde steunvoorstellen doen aan de Vlaamse minister van Economie.

Uitbetaling basis- en bonussteun

De onderneming vraagt de uitbetaling van de basissteun aan ten laatste 12 maanden na het beëindigen van het totale transformatieproject. De basissteun wordt uitbetaald in 3 schijven.
Voor de uitbetaling van de bonussteun dient de onderneming een afzonderlijke aanvraag in, ten laatste binnen 6 maanden na de realisatie van de vooropgestelde tewerkstellingsvooruitzichten.

Contactgegevens

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Bedrijfssteun
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
Tel. 0800 20 555
e-mail: strategischesteun@vlaanderen.be

Nieuws

De ‘milde toepassing’ van de 80%-grens, zoals de belastingadministratie die toepaste voor de premies van 2020, wordt verlengd voor de premies van 2021. De administratie kondigde dit aan in een circulaire van 10 juni 2021. Wat houdt die versoepeling precies in?

Midden 2020 pakte de regering uit met de consumptiecheque. De werkgever mocht zijn personeel een bonus geven, vrij van belastingen en sociale zekerheid, tot maximum 300 euro. Een jaar later komt er een heruitgave van deze bonus (nu heet die ‘coronapremie’), maar ook aan de consumptiecheque wordt noodgedwongen nog wat gesleuteld.

Voor een ondernemer is de revalorisatiecoëfficiënt van het kadastraal inkomen (kortweg KI) relevant in twee specifieke situaties: als hij als particulier een woning verhuurt aan een onderneming en als hij als bedrijfsleider een woning verhuurt aan zijn eigen onderneming.