Nieuwe premie voor zelfstandigen in Brussel

De Brusselse regering heeft gesleuteld aan het Activa-systeem. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan nu een specifieke premie toegekend worden aan de niet-werkende werkzoekende die zich als zelfstandige in hoofdberoep vestigt. Een degressieve financiële stimulans gedurende maximaal 6 maanden.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft door de zesde staatshervorming bevoegdheden voor doelgroepen gekregen. Op 14 juli 2017 is alvast een ordonnantie verschenen die het kader uittekent van de hervorming van de tewerkstellingssteun. De tewerkstellingsmaatregelen worden ingedeeld in:

Inschakelingsmaatregelen

Maatregelen tot behoud op de arbeidsmarkt

Specifieke maatregelen (premies en toeslagen)

Activeringsmaatregelen

De belangrijkste doelgroepen van deze maatregelen zijn Brusselse niet-werkende werkzoekenden jonger dan 30 jaar, Brusselse langdurig niet-werkende werkzoekenden en Brusselse 'oudere' niet-werkende werkzoekenden.

Hier staan we stil bij één van de activeringsmaatregelen: een maatregel ter ondersteuning van het werken als zelfstandige.

Kandidaat-zelfstandige

Sinds 1 januari 2018 worden werkzoekenden die aan de slag willen als zelfstandige, gestimuleerd met de nodige begeleiding en een specifieke premie gedurende maximum zes maanden.

De begeleiding is toevertrouwd aan o.a. Credal entreprendre in Ukkel, Initiatives locales pour l'Emploi in Schaarbeek, JobYourSelf en Microstart in Brussel; en aan loketten van lokale economie zoals het loket van Brussel-stad, van Sint-Jans-Molenbeek, van Schaarbeek, van Sint-Gillis, en van Anderlecht.

Die premie wordt toegekend voor zover de werkzoekende:

Beschikt over een ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Zich laat begeleiden om de technische, commerciële en financiële haalbaarheid en de opportuniteiten van de voorgenomen activiteit te bestuderen gedurende alle fasen van de vestiging als zelfstandige.

Geen overeenkomst sluit met een activiteitencoöperatie.

De kandidaat-zelfstandige moet verder:

zijn domicilie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben;

bij Actiris zijn ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij het begin van de begeleiding;

een gunstig opportuniteitsadvies krijgen op basis van een marktstudie, een strategische analyse, een businessplan (inclusief een financieel plan en een thesaurieplan);

aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen;

doorlopend en persoonlijk worden opgevolgd, op basis van een overeenkomst, en dat minstens tijdens de periode waarvoor de premie toegekend is.

Let op. De premie zal niet toegekend worden als de kandidaat-zelfstandige in de twee jaren voor het verzoek om een premie, een activiteit als zelfstandige in hoofdberoep heeft uitgeoefend of al een andere tewerkstellingspremie heeft ontvangen.

De nieuwe premie bedraagt:

1.250 euro voor de eerste maand

1.000 euro voor de tweede maand

750 euro voor de derde maand

500 euro voor de vierde maand

250 euro voor de vijfde maand

250 euro voor de zesde maand

De aanvraag moet, op straffe van onontvankelijkheid, bij Actiris ingediend worden binnen de drie maanden die volgen op het opportuniteitsadvies. Dit gebeurt met het door Actiris opgestelde formulier. Bij ontstentenis van een antwoord binnen de twintig werkdagen na de ontvangst van het verzoek, wordt de beslissing geacht gunstig te zijn. Bij weigering worden de motieven verduidelijkt.

Overige Activa-werkuitkeringen

Naast deze nieuwe maatregel blijven twee soorten Activa-werkuitkeringen bestaan: de 'generieke' Activa en de Activa 'verminderde arbeidsgeschiktheid'.
De generieke Activa is voor werkzoekenden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en 12 maanden werkloos zijn. De Activa 'verminderde arbeidsgeschiktheid' is een uitbreiding van de generieke activa voor niet-werkende werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid. Ter aanvulling van de Activa-maatregelen kunnen werkgevers ook financiële steun krijgen om de kosten te dekken van opleiding van hun werknemer. Meer info: www.actiris.be.

Nieuws

Op 1 juli 2021 verandert de BTW-regeling voor internationale e-commerce grondig. Vanaf die datum moet de verkoper vrijwel altijd de BTW-regeling toepassen van het land van de particuliere afnemer. Om te vermijden dat u daarom in alle EU-lidstaten aangifte moet doen, kan u zich sinds 1 april registreren voor de zogenaamde OSS-regeling of éénloketsysteem.

Eind 2020 verhoogde de wetgever het standaardtarief van de investeringsaftrek van 8% naar 25% voor de vaste activa die worden verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022. Daardoor ligt het standaardtarief hoger dan het “verhoogde tarief”. Welk tarief is dan toepasselijk?

Op 31 maart jl. verschenen er in het Belgisch Staatsblad drie belangrijke BTW-maatregelen die ondernemers enige financiële ademruimte kunnen geven. De wijzigingen hebben betrekking op het decembervoorschot, de teruggavedrempel en de proportionele geldboete bij niet-tijdige betaling.