Neerlegging jaarrekening onderneming: tarieven voor 2018

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen van ondernemingen wordt bepaald door de drager, de begindatum van de jaarrekening en het model van de jaarrekening. De kosten voor de openbaarmaking van de jaarrekeningen worden elk jaar geïndexeerd. Sinds 1 januari 2018 betalen de ondernemingen iets meer voor de neerlegging van hun jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door:

de gebruikte drager: XBRL, PDF of papier;

de begindatum van de jaarrekening. Alleen voor jaarrekeningen waarvan het boekjaar aanvangt vóór 1 januari 2016 wordt een bijkomende kost van 76,35 euro aangerekend voor de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (BBS). Voor boekjaren met begindatum vanaf 1 januari 2016 is er geen publicatie meer in de BBS;

het model van de jaarrekening: volledig (VOL), verkort (VKT) of micro (MIC).

Naast de openbaarmakingskosten die aan de Nationale Bank (NBB) zijn verschuldigd, wordt de uiteindelijke neerleggingsprijs mee bepaald door de bijdrage van 3,40 euro in de werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN). Sinds 1 januari 2017 is er geen btw meer verschuldigd op het deel van de neerleggingskosten dat toekomt aan de NBB. De Balanscentrale int het volledige bedrag en stort de deelbedragen (i.c. de bijdrage voor de CBN) daarna door naar de betrokken instantie.

Overzicht tarieven 2018

Bij de oprichting van de Balanscentrale in 1978 moest er voor de neerlegging van de jaarrekeningen per blad worden betaald. Sinds 18 maart 1985 geldt er een vast bedrag per neergelegde (geconsolideerde) jaarrekening (de historiek van de neerleggingskosten kan u raadplegen op de website van de Nationale Bank op www.nbb.be).

Sinds 1 januari 2018 betalen ondernemingen die een jaarrekening moeten neerleggen volgende tarieven in euro:

Neerlegging via het internet van een gestructureerd databestand (XBRL):
• volledig model: 296,10 euro
• verkort model: 70,20 euro
• micromodel: 52,90 euro
• verbeterde neerlegging: 66,80 euro of 42,50 euro (voor het micromodel)

Neerlegging via het internet van een PDF-bestand:
• volledig model: 350,70 euro
• verkort model: 124,90 euro
• micromodel: 107,50 euro
• verbeterde neerlegging: 66,80 euro of 42,50 euro (voor het micromodel)

Neerlegging op papier via de post of aan het loket:
• volledig model: 356,80 euro
• verkort model: 130,90 euro
• micromodel: 113,60 euro
• verbeterde neerlegging: 66,80 euro of 42,50 euro (voor het micromodel)

Het te gebruiken model van de jaarrekening wordt bepaald door groottecriteria en het al of niet beursgenoteerd zijn van de onderneming.
Niet-beursgenoteerde kleine ondernemingen mogen het verkort model gebruiken; grote ondernemingen en beursgenoteerde kleine ondernemingen moeten het volledig model gebruiken. Microvennootschappen mogen een micromodel gebruiken.
Het tarief voor de neerlegging van een volledig model is ook van toepassing voor de geconsolideerde jaarrekening.

Gevolgen niet- of laattijdige neerlegging

Ondernemingen moeten hun jaarrekening neerleggen binnen de zeven maanden na de afsluiting van hun boekjaar en binnen de dertig dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering.

De niet- of laattijdige neerlegging van de jaarrekening kan verschillende gevolgen hebben.
De Nationale Bank is wettelijk verplicht bij een laattijdige neerlegging van de jaarrekening een tarieftoeslag te innen voor rekening van de federale overheden. Die boete kan oplopen tot 1.200 euro (360 euro voor kleine vennootschappen).
Daarnaast kan de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) overgaan tot de ambtshalve doorhaling van de vennootschappen die voor ten minste drie opeenvolgende boekjaren niet hebben voldaan aan hun neerleggingsverplichting.
De onderneming moet bewijzen dat de door een derde ingeroepen schade niet is veroorzaakt door de niet- of laattijdige neerlegging van haar jaarrekening (vermoeden van aansprakelijkheid).
En, de rechtbank van koophandel kan de ontbinding van een vennootschap uitspreken die haar verplichting om haar jaarrekening neer te leggen niet is nagekomen. Sinds 12 juni 2017 is niet langer vereist dat de vennootschap gedurende drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekening niet neerlegt. De rechtbank doet dit op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie en behoudens regularisatie van de toestand in de loop van het geding. Het initiatief voor de gerechtelijke ontbinding kan ook uitgaan van de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden (de nieuwe naam voor de kamer voor handelsonderzoek).

Nieuws

De ‘milde toepassing’ van de 80%-grens, zoals de belastingadministratie die toepaste voor de premies van 2020, wordt verlengd voor de premies van 2021. De administratie kondigde dit aan in een circulaire van 10 juni 2021. Wat houdt die versoepeling precies in?

Midden 2020 pakte de regering uit met de consumptiecheque. De werkgever mocht zijn personeel een bonus geven, vrij van belastingen en sociale zekerheid, tot maximum 300 euro. Een jaar later komt er een heruitgave van deze bonus (nu heet die ‘coronapremie’), maar ook aan de consumptiecheque wordt noodgedwongen nog wat gesleuteld.

Voor een ondernemer is de revalorisatiecoëfficiënt van het kadastraal inkomen (kortweg KI) relevant in twee specifieke situaties: als hij als particulier een woning verhuurt aan een onderneming en als hij als bedrijfsleider een woning verhuurt aan zijn eigen onderneming.