Wijzigingen bij aanwerving voor een exportproject in Brussel

In het Brussels Gewest kunnen micro- en kleine ondernemingen die een nieuwe voltijdse werknemer aanwerven voor de uitvoering van een specifiek project voor de export van hun goederen en/of diensten een subsidie krijgen. Het bedrag van de maximale steun zal vanaf 2018 wel dalen.

Subsidieregeling tot eind 2017

Kmo's en micro-ondernemingen die een voltijdse werknemer aanwerven voor een specifiek project kunnen gedurende 2 jaar een subsidie krijgen van 25.000 euro indien het maandelijkse brutoloon van de werknemer hoger is dan 2.500 euro of van 20.000 euro, indien dit maandloon 2.500 euro of minder bedraagt (te indexeren bedragen).

Wordt de steunaanvraag goedgekeurd, dan kan je de uitbetaling van een eerste schijf aanvragen binnen de 2 maanden na het sluiten van het arbeidscontract. Met een kopie van het contract stuur je ook het bewijs dat de aangeworven werknemer de vereiste diploma's bezit en effectief als werkzoekende was ingeschreven op het moment van zijn aanwerving.

Deze regels voor de aanwervingssteun bij een specifiek project blijven nog van toepassing op de exportprojecten waarvan de subsidieaanvraag werd of wordt ingediend vóór 1 januari 2018.
De regels blijven ook van toepassing op alle andere specifieke projecten, zoals de projecten voor de besparing van grondstoffen, voor de beheersing van de energieprestaties, voor het verkrijgen van milieulabels en certificaten, of voor de oprichting van een systeem van kwaliteitsgarantie.

Subsidieregeling vanaf begin 2018

Vanaf 1 januari 2018 omvat de subsidie voor de aanwerving in het kader van een
specifiek project voor export een forfaitaire subsidie van 20.000 euro per kalenderjaar ... ongeacht het bedrag van het basisloon. De indexeringsformule valt weg en er zal geen sprake meer zijn van een uitbetaling over 2 jaar.
Anderzijds wordt het aantal aanwervingen per project nog slechts beperkt tot 1 per begunstigde over een periode van 3 kalenderjaren, in plaats van 1 per 5 kalenderjaren.

Zodra Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) bevestigt dat zij de subsidieaanvraag ontvangen heeft (formulier via de website van BEW: http://werk-economie-emploi.brussels), heeft de werkgever 6 maanden de tijd om de werknemer aan te werven. BEW kan de subsidie wel alleen toekennen als ook het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB) ermee instemt.

Verder moet de onderneming bij haar subsidieaanvraag een businessplan voegen én een studie over het potentieel van de aan te boren markt.
Zij moet ook bewijzen aan de hand van btw-verklaringen dat zij in de 2 voorafgaande boekjaren een omzetgroei van ten minste 5% realiseerde.
Daarnaast moeten ook de vele algemene exportvoorwaarden worden nageleefd. D.w.z. alle fiscale, sociale en milieuverplichtingen respecteren, geen andere (internationale, federale, gewestelijke, gemeenschaps- of lokale) steun voor dezelfde uitgave aanvragen, alle vacatures consequent melden aan Actiris (de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling), of nog minstens 3 jaar in Brussel economisch actief blijven.

Indien aan alle voorwaarden is voldaan, volgt de betaling van de eerste schijf van 50 % van de subsidie na ontvangst van een kopie van de arbeidsovereenkomst door BEW. De tweede schijf van 50 % wordt betaald op basis van de ontvangst van de andere bewijsstukken. De aard van de bewijsstukken wordt in het typeformulier vermeld.

Andere maatregelen ter bevordering van de buitenlandse handel

Naast de gewijzigde subsidieregeling voor de aanwerving in het kader van een specifiek project voor export, kan je in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest ook terecht voor:

subsidies voor de verwezenlijking van informatiedragers ter bevordering van de buitenlandse handel

subsidies voor de commerciële prospectie van markten die in het buitenland gelegen zijn

subsidies voor de uitnodiging van prospecten afkomstig uit markten die buiten de Europese Unie gelegen zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

subsidies voor de deelname aan beurzen in het buitenland

subsidies bij deelname aan aanbestedingen voor markten buiten de Europese Unie

subsidies voor de opening van een prospectiekantoor buiten de Europese Unie

subsidies voor het beroep op diensten van externe consultancy voor merkdepot, registratie en certificering in het buitenland

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E-mail: incitantexport@mrbc.irisnet.be
Tel. 02 800 34 37

Nieuws

Als btw-plichtige mag u de btw op goederen die u kocht om ze weer te verkopen, aftrekken. Als u dan later besluit om die goederen niet te verkopen, hetzij om ze zelf te houden dan wel om ze weg te schenken, dan moet u de afgetrokken btw, terugstorten. Er zijn echter uitzonderingen en één daarvan gaat over kleine handelsgeschenken.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019. Sindsdien kan u geen BVBA meer oprichten maar wel een BV. Sindsdien heeft u geen maatschappelijk kapitaal meer … maar wat dan wel?

Wie btw moet terugkrijgen van de fiscus moet wat geduld oefenen. Een btw-krediet wordt in principe slechts terugbetaald na 3 maanden. Om starters niet in financiële problemen te brengen, krijgen zij vanaf 1 januari 2020, de eerste 2 jaar van hun bestaan, hun krediet al na 1 maand uitbetaald.