Lijst met ecocheque-producten grondig herzien

Met ecocheques kunnen welbepaalde ecologische producten en diensten worden aangekocht die op een officiële en limitatieve lijst zijn opgenomen. De sociale partners evalueren of die lijst inhoudelijk moet worden bijgewerkt. De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft inmiddels de cao nr. 98quinquies inzake ecocheques gesloten. De nieuwe lijst is op 1 juni 2017 in werking getreden.

Cao nr. 98 van 20 februari 2009

Werkgevers kunnen al sinds 1 januari 2009 ecocheques aan hun personeel toekennen. Die ecocheques genieten van een apart fiscaal regime. De ecocheques zijn vrijgesteld van belastingen als ze niet worden toegekend als vervanging of omzetting van loon, premies voordelen in natura of van enige ander voordeel. Sinds 1 oktober 2011 mogen ecocheques wel geheel of gedeeltelijk maaltijdcheques vervangen.
Ook voor de sociale zekerheid worden de ecocheques onder bepaalde voorwaarden niet als loon beschouwd en zijn ze van sociale bijdragen vrijgesteld.
Een Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak moet in de toekenning voorzien.

Met ecocheques kunnen alleen welbepaalde ecologische producten en diensten worden aangekocht die zijn opgenomen in bijlage bij de cao nr. 98. Cao nr. 98 werd op 20 februari 2009 in de NAR gesloten en onlangs door de cao nr. 98quinquies van 23 mei 2017 gewijzigd.

Cao nr. 98quinquies van 23 mei 2017

De sociale partners evalueren voortaan elke twee jaar (in de even jaren) of de lijst inhoudelijk moet worden bijgewerkt. De nieuwe lijst van 23 mei 2017 bestaat uit drie categorieën, in plaats van de zeven bestaande categorieën (energiebesparing, hernieuwbare energie, waterbesparing en -beheer, bevordering van duurzame mobiliteit, afvalbeheer, bevordering van ecodesign, bevordering van de aandacht voor de natuur). De categorieën van producten zijn vereenvoudigd en verruimd. Elk van die categorieën bestaat uit een beperkt aantal rubrieken:

1. Ecologische producten en diensten: duurzaam omgaan met water en energie, energievriendelijke elektro, producten en diensten met het Europese ecolabel, biologische producten en milieuvriendelijke houtproducten en papier met de FSC- of PEFC-labels.

2. Duurzame mobiliteit en vrije tijd: milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit, duurzaam tuinieren en ecotoerisme.

3. Hergebruik, recyclage en afvalpreventie: aankoop tweedehandsproducten, aankoop van producten die specifiek bestemd zijn voor hergebruik of compostering, aankoop van gerecycleerde producten of producten bestaande uit gerecycleerd of recuperatiemateriaal, composteerbaar of biologisch afbreekbaar materiaal en herstellingen.

Voor elk product kan in voorkomend geval ook de huur, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling met ecocheques worden betaald. Bijna alle tweedehandsproducten kunnen voortaan met ecocheques worden betaald. Tot voor kort was dat enkel mogelijk voor kledij, boeken, meubels en textiel. Een andere belangrijke wijziging heeft betrekking op herstellingen en reparaties die bijna allemaal met ecocheques kunnen worden betaald.

Formaliteiten

Ecocheques worden uitgebracht door privé-ondernemingen. Er zijn momenteel drie uitgiftemaatschappijen:

Edenred: www.edenred.be

Monizze: www.monizze.be

Sodexo: www.eco-pass.be

Wil u ecocheques toekennen aan uw werknemers, dan moet u ze bestellen bij deze ondernemingen.
De cheques hebben een maximale waarde van 10 euro en een maximale geldigheidsduur van twee jaar. Die geldigheidsperiode gaat in vanaf de datum van de terbeschikkingstelling van de cheques aan de werknemer.
Het totale bedrag van de verkregen ecocheques mag per werknemer niet meer bedragen dan 250 euro voor het jaar 2017 (en de daarop volgende jaren).

Handelaars die ecocheques aanvaarden, moeten aangesloten zijn bij de uitgiftemaatschappijen. De lijsten van aangesloten handelaars zijn terug te vinden op de website van deze maatschappijen.

Nieuws

Als btw-plichtige mag u de btw op goederen die u kocht om ze weer te verkopen, aftrekken. Als u dan later besluit om die goederen niet te verkopen, hetzij om ze zelf te houden dan wel om ze weg te schenken, dan moet u de afgetrokken btw, terugstorten. Er zijn echter uitzonderingen en één daarvan gaat over kleine handelsgeschenken.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019. Sindsdien kan u geen BVBA meer oprichten maar wel een BV. Sindsdien heeft u geen maatschappelijk kapitaal meer … maar wat dan wel?

Wie btw moet terugkrijgen van de fiscus moet wat geduld oefenen. Een btw-krediet wordt in principe slechts terugbetaald na 3 maanden. Om starters niet in financiële problemen te brengen, krijgen zij vanaf 1 januari 2020, de eerste 2 jaar van hun bestaan, hun krediet al na 1 maand uitbetaald.