Aandachtspunten bij tewerkstelling van studenten

Gaat u tijdens de zomervakantie een beroep doen op studenten? Sinds 1 januari 2017 mogen zij in het kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten per kalenderjaar 475 uren werken tegen een voordelige sociale bijdrage. Naast de sociale regeling zijn er uiteraard ook fiscale aandachtspunten.

Sociale aandachtspunten

Op basis van een ondertekende studentenovereenkomst geeft u via Dimona 'STU' het aantal uren aan waarop u de student zal tewerkstellen. De Dimona's moeten gebeuren per kwartaal. Alleen als de Dimona-aangifte vóór aanvang van de tewerkstelling gebeurde, bent u én de student enkel een bijzondere solidariteitsbijdrage verschuldigd (gelijk aan 5,42% voor de werkgever en 2,71% voor de student). Zodra de 475 uren worden overschreden, verliezen jullie het sociaal voordeel en zijn er vanaf het 476ste uur gewone sociale bijdragen verschuldigd. Wanneer u de student onverwacht meer uren laat werken, is het aangewezen dat voor deze uren een wijzigende Dimona gebeurt. De uren voor feestdagen, betaalde ziektedagen en andere betaalde uren die geen werkelijk gewerkte uren zijn maar waarvoor een loon wordt betaald, moeten niet in het 'aantal uren' worden opgenomen. Het saldo van het studentencontingent kan worden geraadpleegd via de webapplicatie student@work
 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Wist u dat:

voor studenten die in juni afstuderen en hun diploma behalen, de RSZ aanvaardt dat zij nog tot 30 september van dat jaar met toepassing van de solidariteitsbijdrage kunnen werken. Op voorwaarde dat het gaat om een tewerkstelling die sociaal gezien de kenmerken van studentenwerk heeft en het niet gaat om een verdoken proefperiode van een gewone arbeidsovereenkomst;

het studentencontingent van 475 uren mag worden gecumuleerd met een tewerkstelling van 25 dagen in de socioculturele sector, op voorwaarde dat het gaat om duidelijk onderscheiden tewerkstellingen;

een student 475 uren kan werken met toepassing van de solidariteitsbijdrage voor studenten én maximaal 100 dagen waarvan 50 dagen als student en 50 dagen als gelegenheidswerknemer horeca. De voordelen verbonden aan de twee statuten mogen niet worden gecombineerd;

een student bovenop zijn 475 uren studentenarbeid ook nog als gelegenheidsarbeider in de land- en tuinbouw mag werken voor maximaal 65 dagen, eventueel met 35 bijkomende dagen in de witloofteelt, met de gewone bijdragepercentages berekend op het respectievelijke dagforfait land- of tuinbouw.

Fiscale aandachtspunten

Studenten betalen geen belastingen als hun inkomsten onder een bepaald bedrag blijven. Dat maximumbedrag verandert elk jaar. Voor 2017 (aanslagjaar 2018) bedraagt het 10.345,84 euro bruto. Dat bedrag geldt alleen als het loon uit studentenarbeid de enige belastbare inkomsten zijn en er geen werkelijke beroepskosten aan de belastingen worden aangegeven. Wanneer het netto belastbaar jaarinkomen van 2017 het bedrag van 7.570 euro overschrijdt, moet de student zelf belastingen betalen.

Ouders betalen ook geen belastingen voor hun studenten tenzij ze zoveel zouden verdienen dat ze niet meer 'ten laste' zijn. Ouders die kinderen ten laste hebben, betalen minder belastingen. Ook die grensbedragen veranderen elk jaar en hangen af van de gezinssituatie.

De maximale bedragen voor 2017 zijn:

ouders worden samen belast indien gehuwd of samenwonend: brutobedrag dat de student maximaal mag verdienen = 6.660 euro (3.200 euro netto)

ouders worden alleen belast (alleenstaande ouders): brutobedrag dat de student maximaal mag verdienen = 8.435 euro (4.620 euro)

ouders worden alleen belast en student wordt fiscaal als gehandicapt/mindervalide beschouwd: brutobedrag dat de student maximaal mag verdienen = 9.985 euro (5.860 euro netto).

Wist u dat:

studenten het jaar daarop een belastingaangifte moeten indienen waarin ze alle belastbare inkomsten moeten vermelden, dus ook het deel van de onderhoudsuitkeringen en bezoldigingen die niet worden meegerekend om te bepalen of ze nog ten laste zijn van de ouders;

wanneer studenten meer dan 475 uren werken, bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op het studentenloon. Studenten die minder dan 7.570 euro verdienen, kunnen de bedrijfsvoorheffing terugkrijgen via de belastingaangifte.

Nieuws

Als btw-plichtige mag u de btw op goederen die u kocht om ze weer te verkopen, aftrekken. Als u dan later besluit om die goederen niet te verkopen, hetzij om ze zelf te houden dan wel om ze weg te schenken, dan moet u de afgetrokken btw, terugstorten. Er zijn echter uitzonderingen en één daarvan gaat over kleine handelsgeschenken.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019. Sindsdien kan u geen BVBA meer oprichten maar wel een BV. Sindsdien heeft u geen maatschappelijk kapitaal meer … maar wat dan wel?

Wie btw moet terugkrijgen van de fiscus moet wat geduld oefenen. Een btw-krediet wordt in principe slechts terugbetaald na 3 maanden. Om starters niet in financiële problemen te brengen, krijgen zij vanaf 1 januari 2020, de eerste 2 jaar van hun bestaan, hun krediet al na 1 maand uitbetaald.