Arbeidsongeschikte werknemers terug aan het werk via re-integratie

Sinds 1 december 2016 moeten werkgevers een re-integratietraject op maat voorzien voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer heeft een sleutelrol in dit traject. Het re-integratietraject zorgt voor tijdelijk of definitief aangepast of ander werk.

Re-integratietraject

Het aantal mensen dat langdurig afwezig blijft van het werk of door ziekte niet werkt, stijgt. Het prijskaartje van langdurige ziekte voor de sociale zekerheid, voor de werkgever en voor de arbeidsongeschikte zelf (inkomstenverlies, sociaal isolement, ...) is hoog. Het doorlopen van een re-integratietraject op maat is belangrijk om mensen te doen beseffen dat re-integratie na ziekte weldegelijk mogelijk is. Het re-integratietraject wil de re-integratie bevorderen van de werknemer die het overeengekomen werk niet kan uitoefenen, door:

ofwel tijdelijk een aangepast of een ander werk te geven in afwachting van het opnieuw uitoefenen van zijn overeengekomen werk;

ofwel definitief een aangepast of een ander werk te geven als de werknemer definitief ongeschikt is voor het uitoefenen van zijn overeengekomen werk.

Let op! Het re-integratietraject geldt niet voor wedertewerkstelling bij een arbeidsongeval of beroepsziekte.

Nieuwe procedure in een notendop: opstart, beoordeling en opmaak re-integratieplan

Wie vraagt opstart van een re-integratietraject?
Er zijn drie mogelijkheden:
1. de werknemer zelf of zijn behandelend arts;
2. de adviserend geneesheer van de mutualiteit;
3. de werkgever (ten vroegste vanaf 4 maanden arbeidsongeschiktheid).

Wie beoordeelt de re-integratie?
De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer onderzoekt vervolgens de mogelijkheid tot re-integratie samen met de betrokken werknemer, de behandelend geneesheer, de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, en eventueel ook met de preventieadviseurs. Dit onderzoek resulteert in een verslag dat in het gezondheidsdossier van de werknemer terechtkomt.

Wat zijn de mogelijke beslissingen van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer?
De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer vermeldt zijn beslissing op het formulier voor de re-integratiebeoordeling:
1. Hervatting op termijn van het overeengekomen werk is mogelijk en de werknemer is in staat om in tussentijd bij de werkgever een aangepast of ander werk uit te voeren.
2. Hervatting op termijn van het overeengekomen werk is mogelijk maar de werknemer is niet in staat om in tussentijd bij de werkgever enig aangepast of ander werk uit te voeren.
3. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten, maar is in staat om bij de werkgever een aangepast of een ander werk uit te voeren, desgevallend mits aanpassing van de werkpost.
4. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten en is niet in staat om bij de werkgever enig aangepast of ander werk uit te voeren.
5. Om medische redenen is het niet opportuun om een re-integratietraject op te starten. Hij herbekijkt de mogelijkheden elke 2 maanden.

Wie maakt het re-integratieplan op?
De werkgever maakt een re-integratieplan op in overleg met de werknemer, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en, in voorkomend geval, andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie.
De werknemer beschikt over een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van het re-integratieplan om al dan niet met het plan in te stemmen en het terug te bezorgen aan de werkgever.

Beroepsprocedure

De werknemer die niet akkoord gaat met de re-integratiebeoordeling van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer waarbij hij definitief ongeschikt is verklaard voor het overeengekomen werk, kan hiertegen beroep instellen. Hij stuurt dan binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het formulier over de re-integratiebeoordeling, een aangetekende brief aan de bevoegde geneesheer sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk, en verwittigt ook zijn werkgever.

Arbeidsongeschikten zonder arbeidsovereenkomst

Voor arbeidsongeschikten die uitkeringen genieten en niet (meer) gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, wordt voorzien in een afzonderlijk re-integratietraject gericht op 'sociaalprofessionele re-integratie'. De adviserend geneesheer van het ziekenfonds neemt hierin de leiding.

Nieuws

Europese Richtlijnen verplichten Belgische vennootschappen, maar ook Belgische vzw’s, stichtingen en trusts aan te geven wie er écht achter de vennootschap, vzw, … zit. Zij moeten aan de overheid doorgeven wie de uiteindelijke begunstigde is (UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner). Die gegevens komen terecht in het UBO-register.

De afgelopen jaren onderging de fiscaliteit van de bedrijfswagen – de wagen die een werknemer of bedrijfsleider ter beschikking krijgt van zijn onderneming – heel wat wijzigingen. Met de hervorming van de vennootschapsbelasting wordt er nog maar eens een hoofdstuk toegevoegd aan het verhaal en dit keer gaat het over de zogenaamde “valse hybrides”.

Traditioneel wordt kort voor 1 juli bekendgemaakt hoe hoog de kilometervergoeding zal zijn voor de federale ambtenaren voor verplaatsingen met hun eigen voertuig. Maar het is ook nieuws voor accountants en belastingadviseurs omdat het bedrag van die vergoeding ook fiscale relevantie heeft.